Connect with us

urukundo

Dore amagambo akarishye udakwiye kubwira umukunzi wawe kuko yagusenyera.

Published

on

Advertisements

Bibaho kurakaranya n’uwo mwasahakanye cyangwa uwo mukundana ndetse bibaho ko muri kwa kurakara uvuga amagambo atari meza.

Iyo uburakari bushize hashobora kuza gusabana imbabazi, nk’uko intonganya zishobora no kuganisha ku iherezo ry’umubano wanyu.
Kimwe mu byabigiramo uruhare ni amagambo ukoresha, imvugo cyangwa imyitwarire ugaragaza muri ako kanya na nyuma yaho gato.

Ese ni ayahe magambo ukwiye kwirinda kuba wabwira uwo mwashakanye/mukundana kugirango atazana igitotsi gikomeye mu mubano wanyu? Ese ni ayahe magambo, ugiye uyabwirwa kenshi yakwereka ko hari ikibazo mu mibanire yanyu?
Iyi nkuru igiye kukugezaho amwe muri yo ndetse ashobora kubasenyera urukundo rwanyu.

1. Amaherezo tuzatandukana

Gukangisha umuntu ko mwatandukana, niyo waba warakaye cyane si ikintu gikwiye. Niba ubivuze, menya ko igihe cyose iryo jambo rizahora mu ntekerezo z’uwaribwiwe kandi azahorana inkeke n’amakenga mu mubano wanyu ku buryo bishobora gutera izindi mpagarara.

2. Nta na rimwe, buri gihe

Aya magambo abiri akenshi akunze kugaruka umuntu ashaka kwerekana ko uwo bashakanye/bakundana hari inshingano runaka adakora cyangwa ikosa runaka ahoramo. “Nta na rimwe ndabona watetse” (umugabo abwira umugore), ese wowe buri gihe uhora wasinze? (Umugore ku mugabo) n’andi nkayo, ni amagambo wakumva ko ataremereye cyane ariko agaragaza gupfobya no kwerekana ko utanyuzwe ariko birimo gukabya. Icyakora biramutse ariko biri nta kosa ririmo, ni ugucyaha no gucyebura. Ariko niba ari ikintu kibayeho rimwe cyangwa kabiri ugahita ubigira rusange, uri kwisenyera nk’ihene.

3. Ceceka aho!

Iri jambo, kenshi rishobora kuvuganwa uburakari n’ubukana mu kiganiro hagati, ntabwo rikwiye mu bantu bakundana, bashakanye kuko si umwana ucecekesha, ni umuntu mukuru. Mureke avuge nawe uze kuvuga niyo yaba avuga ibitakunyuze, akubeshyera se, kuko iri jambo ubwaryo ryazamura ibibazo byinshi

4. N’ubundi nturi mama.

Nyine si nyoko ariko se kubimwibutsa bivuze iki? Erega ntabwo uwo mwashakanye/mukundana yagera aha nyoko. Ntibishoboka. Uwakubyaye muhuzwa n’amaraso, uwo muhuzwa n’urukundo. Kuba rero akubabaje ukamwereka ko ubizi ko atari nyoko, byerekana ko ahari ubona nyoko amuruta nyamara waramusize/uzamusiga. Rekera aho kuvuga iryo jambo mu kiganiro niyo mwaba mwashwanye.

5. Uri ikigoryi, nta bwenge ugira

Ni gute ariko utinyuka kwita uwo mwashakanye/mukundana ikigoryi, ukavuga ko nta bwenge agira? Ese ko ibisa bisabirana ubwo akubajije niba wowe ubufite, wasubiza iki? Umubyeyi umwe yise umwana we imbwa, umwana na we ati ariko urabizi ni wowe wambyaye. Tekereza mbere yo kuvuga.

6. Sinzi icyatumye tumenyana.

Amagambo nk’aya yo kwicuza niba binakurimo jya uyavugira mu mutima keretse ahari niba koko udashaka gukomezanya na we, kuko niba wicuza icyatumye umenyana na we, bivuze ko nta n’icyo yakora ngo ugishime, ahubwo byose bisigara ari ugucengana no kureba buri wese inyungu ze.

5. Mbabarira, ariko…

Ijambo rya mbere ni ryiza riranakwiye riragaragaza kwicuza. Gusa irikurikiraho, rihita risibanganya irya mbere kuko ugiye kurengera amakosa yawe cyangw kuyagereka ku bandi. Niba wemera ko koko wakosheje wishaka kugerekaho izindi nzitwazo. Kuko kuzana impamvu byerekana kutemera ikosa kuko ubona ko ryakozwe ahubwo uryemeye kuko uryeretswe, iki gihe kurisubira biroroha.

6. Ubundi iki cyana cyawe, …

Niba uwo mwashakanye afite abandi bana mubana batari abawe, si byiza kubazana hagati mu ntonganya zanyu kuko niyo waba utabanga ariko ashobora guhita abibonamo ikindi kintu, no mu gihe uhaniye umwana ikosa ugasanga bibaye ikibazo kubera iryo wavuze. Ibuka ko akarenze umunwa karushya ihamagara

7.Ese usigaye ungana ute?

Niko se, uko angana ucyeka nta ruhare ubifitemo wowe? Yarinze se angana atyo wowe ureba he ku buryo bisigaye ari incyuro mu rugo? Niba waramuhaye igikoma yabyaye kubera konsa abana bawe akabyibuha abizire? Niba umuhoza ku nkeke akaba yarahorose ikibazo ni we cyangwa ni wowe? Iri jambo kurimubwira kenshi si byiza ni ukwangiza umubano.

8. Uyu munsi se noneho nakoze iki ra?

Nubwo yaba ahora akwereka ko wakosheje cyangwa hari ikibi wakoze, kumubwira gutya ni ukumwereka ko wamaze kumenyera ko agufata nk’umunyamakosa igihe cyose. Niba ubeshyerwa ukuri kuzigaragaza ariko se niba koko uzi ko uhora mu makosa, kuvuga gutya byatuma urenganurwa?

9. Birakureba, bikore uko ubyumva.

Amagambo nk’aya yerekana ko umaze kurambirwa ahari, si meza niba wifuza ko umubano ukomeza. Muri macye akore ibye uko abishaka nawe uzakora ibyawe uko ubishaka. Amaherezo se ubwo azaba ayahe koko?

Niba aya magambo n’andi atari meza ajya ava mu kanwa kawe, nyamara ukaba ukiri kumwe na we, aragukunda kandi uhindutse byarushaho kuba byiza. Niba aya magambo uyabwirwa kenshi, hari ikibazo mu mubano wanyu, ni cyo gihe ngo murebe aho bipfira maze urukundo rusagambe.

Advertisements
Advertisements
Advertisement [speaker]
Click to comment

Comment

urukundo

Ibyo wakorera umubiri wawe niba ushaka guhora utemba itoto.

Published

on

Advertisements

Ku bantu benshi uko imyaka yiyongera niko bagira ubwoba ko ubuzima n’imikorere y’umubiri bigenda bigabanuka. Umubiri ugenda utakaza ubushobozi bwawo bwo gukora neza, ndetse bakagira ubwoba ko indwara zikomeye nk’iz’umutima, diyabete, kanseri, indwara z’imitsi ndetse n’umubyibuho ukabije zigiye gutangira kubibasira.

Uko imyaka igenda yiyongera niko n’uruhu rugenda rusaza, bigahangayikisha benshi, bahora bifuza kugaragara nk’aho bakiri bato.

Dore ibintu 5 wakora niba wifuza guhora ugaragara uri muto kandi ukeye.

1.Kwita cyane ku buzima bwawe.

Iyo ukunze ubuzima nabwo buragukunda. Ubuzima buzira umuze nibwo bugena uburyo ubuzima bwawe buryoshye cg bugenda neza, umuntu muri rusange agizwe n’ibintu bitandukanye. Hari ibintu by’ingenzi bituma umuntu avuga ko ameze neza; ubuzima mu miterere (physical) ni ukuvuga mu mubiri nta ndwara afite, yishyimye (moral), atekereza neza (mental), uko ubana n’abandi (social) ndetse n’uburyo abanirana n’uko witwara (spiritual). Iyo ibi byose bimeze neza nawe urushaho kumurerwa neza.

2. Ibyo urya n’uburyo ubiryamo.

Kugira ngo ubashe kuramba no kubaho umerewe neza, ibyo urya ndetse n’uburyo ubiryamo bigira uruhare runini. Niba wifuza guhorana itoto no gukomeza kugaragara neza ibyo urya byabigufashamo cyane. Uturemangingo tugize umubiri tubaho neza ari uko turya indyo yuzuye; itarangwamo uburozi, imyanda yangiza umubiri n’ibiryo bibi muri rusange, bishobora kudindiza ukwiyuburura kwatwo no gukomeza gukura no gukora neza

3. Imyitozo ngorora mubiri.

Ubuzima bwo kwicara no kudakoresha ingingo zawe, biri mu bisazisha umubiri. Niba wifuza guhorana itoto no kurushaho kugaragara neza, sport yagakwiye kuba ingenzi mu buzima bwawe. Ni ingenzi cyane ku buzima kuko ifasha gukomeza kugira itoto, no kurwanya indwara nyinshi ziterwa n’imikorere mibi y’umubiri.

Sport zikomeza imikaya zikarinda uturemangingo kwangirika. Ku bashakanye, gukora imibonano mpuzabitsina na byo biri mu bigufasha guhorana itoto ndetse ubushakashatsi bwerekana ko uyikora kenshi bituma uko aboneka bimugabanyirizaho imyaka 10, ni ukuvuga yaba afite nka 40 ukamucyekera 30.Imyitozo ngorora mubiri ifasha umubiri guhorana itoto no kurushaho kurinda gusaza.

4.Gutekereza neza no kugira imyumvire iboneye.

Uko ugenda ukura mu myaka, nibyo ko umubiri ugenda utakaza ubushobozi bwo gukora, ariko imyumvire yawe nuko witwara bigira uruhare runini mu kongera uburyo ugaragara. Bajya bavuga ko umuntu agaragara uko yiyumva. Gukoresha ubwonko n’ibitekerezo byawe mu buryo bunogeye kandi bwubaka bizagufasha kubaho igihe kirekire no guhorana itoto.

Uko wibona n’uko ubona ubuzima muri rusange bizongera cg bigabanye kwigunga, stress, intonganya kimwe no kugira umujinya muri rusange byica abantu benshi kurusha imyaka cg indi ndwara, ushoboye kubyirinda, byagufasha kubaho ubuzima buzira umuze.

5. Gusabana no kubanira abandi neza birinda gusaza

Ubusabane n’imibanire myiza biri mu birinda ubusaza, bikongera guhorana itoto.Gukoresha ibirinda gusaza n’ibisohora uburozi mu mubiri.Aha mbere, haboneka ibi byose ni mu ifunguro rikize kuri vitamin E, vitamin C na beta carotene.

Vitamin E igabanya ibyago byo kwibasirwa n’indwara z’umutima, ikongerera umubiri ubudahangarwa kimwe na vitamin C na beta carotene. Ibi byose bigomba kuba mubyo ufata umunsi ku munsi kugira ngo urusheho guhorana itoto no kwirinda indwara. Ibiryo bikungahaye ku birinda gusaza harimo epinari, amacunga, indimu, karoti, broccoli, ibirayi, imineke, almonds kimwe n’ubunyobwa

Advertisements
Advertisements
Komeza usome

urukundo

Umutoma uryoshye umusore yabwira umukobwa akarushaho kumwegurira umutima we.

Published

on

Advertisements

Iribagiza ribitse uburanga
Karabo kabengerana ubutoya
Ndeba disi nkubitse ibanga :

Ntukababare nzahakubera,
Kukubangikanya nzabirwanya
Abadutanya sinzabumva
Nzakubera uko ubimbwira
Tuzibarukana n’ibibondo !!
Sinzatuza kugutetesha

Nzitangira wowe natoye
Nzabitinya ibyo utifuza
Nzagutuza ahataba itiku
Uture iteka ahatekanye !
Nzagukunda ntakwiranda
Nzitondera ibyo udakunda
Nzakurinda ibyaguhanda
N’agahinda nzagahinda

Mu kugukunda sinziganda !!
Nzitangira kuba inyanzi
Nzirikane wowe nakunze
Nzibukire bimwe udakunze
Kuko unyanze byo byanzonga
Mubo nakunze wowe urarenze !

Nususuruka nzagusanga
Nusuhererwa ngususurutse
Nusitara nzagusama
Tuzasangira ibyo dusanze
Duzasaranganye n’agasosi !!

Nzitanga mu bifututse
Iby’amafuti nzabitinya
Nite iteka kubidutunga
No gutoza abato ubutore
Nidufatanya bizatubera !!

Advertisements
Advertisements
Komeza usome

urukundo

Menya igihe cya nyacyo wowe n’umukunzi wawe mukwiye gusomana.

Published

on

Advertisements

Gusoma uwo ukunda ni ikintu kimwe cyiza mu biba hagati yanyu. Ushobora kumusoma igihe cyose ushakiye, nkuko na we agusoma iyo bimujemo. Ubusanzwe ku muntu mukundana ntiwakamusabye uburenganzira bwo kumusoma, kuko ni igikorwa ubusanzwe cyo kumwereka ko umwishimiye, umukunda, muri kumwe.

Ariko ntitwabura kuvuga ko hari ibihe by’ingenzi, bya ngombwa, biba byiza kutibagirwa gusoma umukunzi wawe.

Nibyo tugiye kuvuga hano:

1.Iyo umusezera

Niba agiye ku kazi, niba se agiye mu butumwa, mu rugendo, ni byiza kumarana na we akanya, mugahoberana, nuko ukamusoma, byaba akanya gato cyangwa kanini. Ibi bituma yiriranwa akanyamuneza ndetse akumva muri kumwe

2.Mwitsimbye

Hari igihe mushobora gusura ababyeyi bakabasiga muri salon, cyangwa se mukaba mwasohokanye n’izindi nshuti, mukaba ari mwe mutumwa kuzana ibyo kunywa, mu bihe bisa nk’ibi, iyo mufashe akanya niyo waba umunota umwe gusa mugasomana, muraryoherwa kandi mugahora mubikumbura kandi amasaha asigaye ntabarambira kuko muba mufite akamwenyu n’akanyamuneza

3.Mwiyunze

Nyuma yo gutongana, gushwana se, muraganira mukiyunga. Rero kimwe mu byo mwagakoze mumaze kumvikana kwiyunga no kubabarirana, gusomana ni kimwe mu bizamura ibyiyumviro n’amarangamutima

4.Iyo ababaye

Aha si ngombwa kumusoma ku munwa wanamusoma ku kiganza, ku gahanga se, ku itama, ikimenyetso cy’uko uri kumwe na we kandi mwifatanyije. Hamwe no kumusoma, nyuzamo umuhobere, umwiyegereze akwegameho, bitera gutuza

5.Mu gicuku

Aha umusoma umutunguye kuko hari n’igihe atabimenya ko wamusomye, cyane cyane iyo asinziriye agaheza. Ariko iyo adasinziriye akumva urifashe uramusomye abyumvamo kumwereka ko igihe cyose uba umutekereza kandi uba umukumbuye niyo muryamanye

Advertisements
Advertisements
Komeza usome

urukundo

Zimwe mu mpamvu zituma uterwa indobo.

Published

on

Advertisements

Mu buzima bwacu bwa buri munsi nta gishimisha nko gukunda ugakundwa kuko uba wumva uri mu munezero no mu munyenga. Nyamara nubwo bimeze bityo hari igihe bibaho ko uwo wari wizeyeho urukundo arukwima cyangwa se akakwihinduka ku munota wa nyuma. Guterwa indobo (nkuko ari ryo zina byabatijwe) birababaza kandi bigashengura umutima bikarushaho kuba bibi cyane iyo uwo wari wizeyeho urukundo wari wara maze kumwimariramo wese.

Guterwa indobo bamwe babyiyibagiza biyahuza inzoga n’ibiyobyabenge. Nubwo ibi bikuraho agahinda by’igihe gito, ntabwo biba bicyemuye ikibazo burundu kuko iyo bigushizemo urongera ugatekereza ku byakubayeho.

Nubwo akenshi usanga dushinja abaduteye indobo ko baduhemukiye, ku rundi ruhande ushobora gusanga na wa wundi wimwe urukundo abifitemo uruhare nkuko muri iyi nkuru tugiye kubivuga.

1.Uwo usaba urukundo ntiyiteguye.

Buri wese agira uko ayobora amarangamutima ye kandi urukundo narwo ruyoborwa n’amarangamutima. Mu gushaka uwo musangira urukundo hari igihe ugwa ku muntu utiteguye kuruguha uko urushaka. Biterwa n’impamvu nyinshi. Ashobora kuba hari imipaka runaka yishyiriyeho ituma igihe yihaye ngo akundane kitaragera. Ashobora kuba ari mu gahinda k’uwo yakundaga batandukanye, witabye Imana, cyangwa ukundi guhangayika gutuma adashaka umujyana mu bintu by’inkundo.

Nuko wamubwira ko wifuza ko mukundana agahita aguhakanira Atari uko akwanze ahubwo kuko kuri we igihe kitaragera. Niho uzumva umuntu ashobora kukubwira ati ibyo uzabimbwire mu myaka ibiri iri imbere, itanu se cyangwa akakubwira ko bitamurimo. Iyo ushoboye kwihangana ugategereza hari igihe kigera amaze gutuza urukundo mukarusangira.

2.Ntuzi ibyo urimo.

Nibyo koko hari abantu bajya mu rukundo batazi ibyo barimo. Ukumva muri wowe ushaka gukundana ariko ibikorwa byawe bikagaragaza ko utari mu murongo wo gukundana. Bishobora kuba ubumenyi bucye bwo gutereta, kutabasha kwerekana icyo ushaka koko cyangwa se kuba udakuze mu mutwe mu bijyanye n’urukundo.

Aha hanazamo guhuzagurika ukaba mvuye aha ngiye aha, ibi rero uwo wifuzaho urukundo abibonamo kutamenya icyo ushaka cyangwa se kudakura.
Ibuka ko abantu dutandukanye kandi imirimo ibiri yananiye impyisi.

Wivanga gukunda no gushaka akazi no kwiga no gushaka ubuzima n’ibindi kuko urukundo rusaba ko uba utuje kugirango uhe umwanya uhagije uwo ukunda cyane cyane mu gutangira kuko iyo rumaze gukomera noneho ibindi wajya wabikora kuko nawe abigufashamo. Nta gihe ntarengwa cyo gushaka urukundo, rero wicyeka ko igihe cyakurenganye ngo uhutireho kandi mu mutwe utiteguye bihagije.

3. Ntabwo uri kugeza aho ashaka.

Aha niho ruzingiye wa mugani wa wa muririmbyi. Ikintu kibaho kigoye ni ukumenya uwo ushaka gukunda uko ashaka gukundwa cyangwa uburyo bwiza bwo kumwereka urukundo. Gutereta si ibintu bihita byizana urabyiga ukaniga uwo utereta.

Wikigira uwo utari we ngo ucyeke ko aribwo uzakundwa. Amagambo umubwira, igihe uyamubwirira, ibyo umukorera n’igihe ubikorera byose hamwe n’ibindi binyuranye usabwa kubyitaho no kubimenya bihagije.

Icya mbere usabwa ni ugukanda kuri bouton ituma yirekura akakwibwira wese ku buryo amarangamutima ye uyamenya nawe ukamubwira ayawe. Aha iyo umaze kuhamenya uba wabashije gutsinda igitego.

Niho uzasanga hari ukubwira ati kuva nabaho sindaterwa indobo, undi akubwire ko izo amaze kurya atazi umubare wazo. Byose biva mu kumenya uko utwara urukundo.
Hano uzirikane kandi wibuke ko abantu bose Atari bamwe bityo ntugirengo uko Rucahaga yaterese Mukamusoni niko Busyete azatereta Nyirandizanye.

Oyaaaa. Uwo ushaka ko mukundana arihariye nkuko nawe wihariye ahubwo kora uko ushoboye umenye ibyatuma umutima we uwubonamo ikibanza kandi nugeramo ukore ibituma ugumamo kuko uko wamubonye niko n’abandi bamubona ucunze nabi bagukuramo (ukarya gapapu).

4. Ushyize imbere imibonano gusa.

Aha hareba cyane abagabo kurenza ko hareba abagore. Burya umuntu ugenzwa n’imibonano gusa ntabwo wamuyoberwa keretse nawe uri impumyi. Uko uganira, ibiganiro ukunda kumujyanamo, ahantu uba ushaka ko muhurira, amasaha uba ushaka ko muhura byose ashobora kubishingiraho akamenya ko ikikuraje ishinga ari imibonano gusa. Aha rero naba umukobwa utagenzwa n’imibonano gusa ntugirengo urukundo rwanyu ruzarenga umutaru.

Niba unagenzwa koko n’imibonano kuko nabwo ni uburenganzira bwawe, kuki utabimubwira udaciye ku ruhande ariko? Ushobora gusanga nawe muri mu nzira imwe cyangwa se Atari ko bimeze bityo bigahagarara hakiri kare utabanje kuvunika cyangwa gushoramo imitungo.

Muri macye guhakanirwa urukundo birababaza kandi biremerera umutima ariko buri wese aba akwiye kureba ku ruhande rwe niba nta ruhare yaba abigiramo bityo guhindura imiteretere n’imikundire bikaba uburyo bwiza bwafasha gukunda no gukundwa nkuko ubyifuza.

Advertisements
Advertisements
Komeza usome

urukundo

Bimwe mu bibazo by’ingenzi ukwiye kubaza uwo mwitegura kurushingana.

Published

on

Advertisements

Ubuzima bwa kimuntu biba byiza iyo habayeho kumenyana byimazeyo maze bigatuma umwe yiyumvamo undi kuko yumva ko hari icyo amubikiye nkamwe mu mabanga ye aba yaragiye amubitsa .

Uyu munsi rero bakunzi ba YEGOB twabateguriye amwe mu magambo y’ibibazo wagakwiye kuzajya ubaza uwo mwitegura kuzabana kugirango urusheho kumenya byinshi kuri we.

Ibi rero ni bimwe mu bibazo by’ibanze wagakwiye kuzajya ubaza uwo mwitegura kubana.

1.Ese ni gute ufata urukundo rwacu twembi?

Igisubizo uzahabwa hano kizakwereka uko urukundo rwanyu ruhagaze . Bizagufasha kumenya agaciro aguha imbere ye, niba akubona nk’umuntu umufatiye runini cyangwa niba akubona nk’umuntu watuma ahungabana mu buzima bwe igihe atagufite.

2. Ese niba ujya uzigama niiki gituma uzigama amafaranga?

Ibi bizagufasha kumenya agaciro umukunzi wawe aha amafaranga, icyo amafaranga azajya yinjira mu rugo azajya akoreshwamo. Niba gukemura ibibazo byo mu rugo ari cyo kintu ashyira imbere, bizagufasha kumva ko muzateza imbere umuryango wanyu ukabaho neza.

3. Ibibazo ku bijyanye n’imyemerere n’iyobokamana byanyu.

N’ubwo mwaba musengera mu idini rimwe, mushobora kuba mudahuje imyumvire ku bijyanye n’idini musengeramo, ni byiza kubimubaza ukabimenya. Niba mudahuje ukwizera nabyo ni byiza kubimenya kugirango mumenye uburyo muzajya mwubahana n’ubwo mudahuje idini n’imyemerere.

4. Ni hehe wumva wakwizihiriza iminsi mikuru?

Ntuzamubaze gutya bitari ukumenya aho yishimira kuba yakwizihiriza uwo munsi mukuru gusa ahubwo bizagufasha kumenya niba agufata nk’umwe mu bagize ubuzima bwe. Kandi na none uzamenya niba yishimira kwizihiza iminsi mikuru ari kumwe n’umuryango we. Iki ni ikibazo cy’ingenzi kuko hari byinshi uzahamenyera kuko hari ubwo usanga umugabo adakunda kujyana n’umugore we ahantu henshi mu ruhame rw’abantu. Rero ibi bizagufasha kumenya niba yishimira kuba yagira aho mujyana muri kumwe.

5. Wumva twazabyara abana bangahe ?

Iki ni kimwe mu bibazo by’ingenzi kuko bizagufasha kumenya niba uwo muzabana yifuza kuzabyara abana kandi bizagufasha kumenya niba mu nshingano ze hazaba harimo abana muzabyarana. Bizatuma kandi umenya niba kugira abana benshi biri muri gahunda afite cyangwa niba yifuza kubyara bake.

6. Iyo urakaye ni iki kigufasha kugabanya uburakari ukongera gutuza?

Iki nacyo ni ikibazo kidakunze kubazwa cyane kandi gifite akamaro kanini kuko uba ugomba kumenya icyatuma uwo mubana agaruka mu byishimo igihe yaba yarakaye. Aha ushaka ikintu cyatuma agaruka muri mood igihe ababaye kandi bikazagufasha kumenya uko uzajya umwitwara imbere igihe yarakaye.

7. Ubana ute n’umuryango wawe?

Aha naho ushobora kubaza umukunzi wawe uko abana na mama we ndetse na bashiki be bizagufasha kumenya uko witwara kuri bashiki be ndetse na mama we. Iyo umaze kumva uko babana bituma umenya niba nawe azajya agufata neza cyangwa niba akenshi atazajya akwitaho.

Advertisements
Advertisements
Komeza usome

Trending

Copyright © 2020 YEGOB

Advertisements
%d bloggers like this: