in ,

Abahamya ba Yehova badatanga amaturo na 1/10, amafaranga bakoresha ava he?

Kimwe mu icumi (1/10 )n’amaturo mu madini n’amatorero amwe n’amwe bigisha ko kubitanga ari itegeko ry’Imana;Abahamya ba Yehova bo ngo buri wese yitanga ku bushake kandi uwitanze ntamenyekane, kandi nta muyobozi bagira ubihemberwa.

Tubajije ubuyobozi bw’Abahamya ba Yehova mu Rwanda, niba batanga 1/10 nk’uko bikorwa mu yandi madini, badusubije bifashishije urubuga rwabo ‘jw.org’.

“Oya, Abahamya ba Yehova ntibatanga icya cumi. Umurimo wacu ushyigikirwa n’impano zitangwa ku bushake, kandi uzitanze ntamenyekane. Amategeko ya Mose yasabaga Abisirayeli ba kera gutanga kimwe cya cumi cy’ibyo babaga batunze. Icyakora Bibiliya igaragaza neza ko ayo mategeko, hakubiyemo n’iryo gutanga “icya cumi,” ritareba Abakirisito. Abaheburayo 7:5, 18; Abakolosayi 2:13, 14.

“Amafaranga mukoresha ava he?”

Mu gusubiza iki kibazo, bagira bati “Umurimo wacu wo kubwiriza ushyigikirwa ahanini n’impano z’amafaranga ,Abahamya ba Yehova batanga ku bushake. Nta maturo yakwa mu materaniro yacu, kandi Abahamya ntibasabwa gutanga icya cumi (Matayo 10:7, 8). Ahubwo aho duteranira haba hari udusanduku tw’impano, kugira ngo uwifuza gutanga impano abone uko ayitanga. Abatanga impano ntibatangazwa.

Kimwe mu bituma tudakoresha amafaranga menshi, ni uko tutagira itsinda ry’abayobozi b’idini bahembwa. Uretse n’ibyo, Abahamya ba Yehova ntibahemberwa ko babwiriza ku nzu n’inzu, kandi bateranira mu mazu aciriritse.”

“Umuntu niwe utanga ku bushake”

“Impano zose zoherezwa ku biro by’amashami by’Abahamya ba Yehova zikoreshwa mu gufasha abagwiririwe n’ibiza, kwita ku bamisiyoneri n’abagenzuzi basura amatorero, kubaka amazu yo guteraniramo mu bihugu bikiri mu nzira y’amajyambere no gucapa no gukwirakwiza za Bibiliya hamwe n’ibindi bitabo bya gikirisito.

Umuntu ni we wihitiramo niba ari butange amafaranga akoreshwa mu byo itorero rikeneye, ayo gushyigikira umurimo ku isi hose cyangwa akabikora byombi. Buri gihe itorero ritangariza abarigize ibirebana n’uko amafaranga yakoreshejwe.

Aho kugira ngo Abahamya ba Yehova batange icya cumi n’amaturo, bigana Abakristo bo mu kinyejana cya mbere, bagashyigikira umurimo mu buryo bubiri: kubwiriza no kwigisha badahembwa, kandi batanga impano ku bushake.

Ubwo rero dukurikiza ibyo Bibiliya isaba Abakristo, igira iti “Buri wese akore nk’uko yabyiyemeje mu mutima we, atagononwa cyangwa asa n’ushyizweho agahato, kuko Imana ikunda utanga yishimye.”2 Abakorinto 9:7.”

Abahamya ba Yehova ntibatanga amaturo cyangwa 1/10 ahubwo ngo batanga impano uko buri wese yemejwe n’umutima

Utanze impano ngo si ngombwa ko amenyekana

Written by YEGOB MUSIC

Subscribe
Notify of
guest
0 Comments
Inline Feedbacks
View all comments

Urutonde rw’indirimbo 5 watunga zikunzwe cyane muri iki cyumweru #7

Dore amafoto y’abastar yaciye ibintu kuri Instagram muri iki Cyumweru #12 (amafoto)